top of page

פרטיות משתמשים ואבטחת מידע

שימוש במידע

בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. נקסטרוול רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין. נקסטרוול רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. נקסטרוול רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
קבלת הודעות ממערכת האתר: במעמד הרישום לאתר, ברירת המחדל המסומנת בטופס ההרשמה הינה אישור קבלת מיילים ממערכת האתר, מיילים כאלו יכולים לכלול מידע על האתר, הודעות טכניות או פרסומיות. ניתן לשנות הגדרה זו דרך עמוד הגדרות הפרופיל האישי של המשתמש.

רישום לשירותים

חלק מהשירותים באתר נקסטרוול דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובת דואר אלקטרוני שלך או מספר טלפון. בלא למסור את הנתונים המתבקשים לא תוכל להירשם. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו במאגר המידע של נקסטרוול. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותי החברה.

מסירת מידע לצד שלישי

נקסטרוול לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי - מסחר ותוכן של נקסטרוול, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות ל-נקסטרוול ולצד שלישי המוצגות באתר נקסטרוול. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן.

  • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר נקסטרוול, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזההרלוונטית ושמירת הקשר איתך. מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה נקסטרוול רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

  • אם יתקבל בידי נקסטרוול צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

  • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין נקסטרוול הדור הבא בתיירות בע"מ.

  • בכל מקרה שנקסטרוול הדור הבא בתיירות בע"מ תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. נקסטרוול הדור הבא בתיירות בע"מ תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש
    שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת נקסטרוול גלוב נט, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על- פי הוראות מדיניות פרטיות זו; אם נקסטרוול הדור הבא בתיירות בע"מ תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע

נקסטרוול מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים בכדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של נקסטרוול הדור הבא בתיירות בע"מ מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, נקסטרוול אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי נקסטרוול, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

bottom of page